Bu içeriği yazdırmak için tıklayın... Yazı tipini küçültmek için tıklayın. Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

DOĞUM İŞLEMLERİ

Doğum

Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusta kayıtlı oldukları haneye baba soyadıyla; evlilik dışında doğan çocuklar anasının bekârlık hanesine, anasının bekârlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesine baba soyadı ile tescil edilirler.

Bildirim Zorunluluğu ve Süresi

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde olayın olduğu yerin veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir.

Bildirim; veli (ana, baba), vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde ise, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılabilir.

Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ibraz etmek suretiyle, müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.

ÖLÜM İŞLEMLERİ

Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü

Ölüm olayının; ölümün meydana geldiği, ölüm yeri bilinmiyorsa cesedin bulunduğu, ölüm ulaşım aracı içinde meydana gelmişse, ölünün araçtan çıkarıldığı yer ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.


Ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren yetkili makam ve görevliler tarafından örneğine uygun olarak düzenlenen ölüm tutanaklarının en geç on gün içinde, ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır.
Ölüm tutanaklarına varsa nüfus cüzdanı da eklenir. Nüfus cüzdanı yoksa bu husus tutanağın ilgili alanında belirtilir.

Ölüm, meydana geldiği yer ve koşullara bağlı olarak aşağıda belirtilen görevliler tarafından bildirilir:
1. Şehir ve kasabalarda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar,
2. Köylerde, varsa resmî tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları,
3. Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri,
4. Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre kıta komutanlıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve askerlik şubeleri,
5. Doğal afetlerde mülkî idare amirlerince görevlendirilecek memurlar,
6.Adlî olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren, dış temsilcilikler ise olaydan haberdar aldıkları tarihten itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe ya da nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.
EVLENME İŞLEMLERİ

Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.

Evlenme Ehliyeti ve Şartları

On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;
On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile on altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir.

Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

Evlenme Engelleri

Evlenme engelleri aşağıda belirtilmiştir:
1. Hısımlık;
a- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
b- Kayın hısımlığı; meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soy arasında,
c- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında,
evlenme yasaktır.
2. Evli olmak;
Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme yapılamaz.
3. Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;

Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde,kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.

4. Gaiplik durumunda;

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
5. Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.
6.Akıl hastaları:

Evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

BOŞANMA İŞLEMLERİ

Kanunu Bekleme Süresi/Aile Kütüğü

Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulmasıdır.

Boşanma tarihi, boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye'de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilip, kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşme tarihi, boşanma tarihi olarak kabul edilir.

Kanuni Bekleme Süresinin Başlangıcı

Medeni Kanunun, boşanan kadın için öngördüğü 300 günlük bekleme süresi, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar.

KAYIT DÜZELTME İŞLEMLERİ

Kayıt düzeltme, aile kütüğüne tescil edilmiş olan nüfus kaydının veya bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir. Aynı konuya ilişkin nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir.

Dava Açma Yetkisi

Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları Cumhuriyet savcısı ve nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.

NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ

Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi belgedir.

Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğündennüfus cüzdanı alınması mümkündür. Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır.

Yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlenerek onaylanan nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanı verilir.

Nüfus cüzdanı talebinde bulunan ilgiliden nüfus müdürlüğünce veya Dış temsilcilikçe son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf istenir.

Nüfus cüzdanı ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir.

Nüfus Cüzdan Talep Belgesi bağlantı adresi

ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI

Bir aileyi oluşturan eş ve çocukların kimlik bilgilerini kapsayan ve kişilerin uyruğunu kanıtlayan çok dilli resmi belgedir. Uluslararası aile cüzdanı değerli kâğıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Uluslararası aile cüzdanı evlenme sırasında eşlere verilir. Evlenme sonrasında yerleşim yerinin mahalle veya köy muhtarınca ya da çalışılan resmi daire veya kurum amiri tarafından onaylanan uluslararası aile cüzdanı talep belgesi ile anılan belgedeki fotoğrafların aynısı birer adet fotoğrafla müracaat edilmesi halinde; yurt içinde ikamet edilen yerin nüfus müdürlüğünce, yurt dışında dış temsilciliklerimizce düzenlenerek eşlerden birine veya resmi vekiline imza karşılığında verilir. Uluslar arası Aile Cüzdanı Talep Belgesi bağlantı adresi.

ADRES KAYIT SİSTEMİ

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt Sistemi ile Türk Vatandaşları ve Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezî bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesi öngörülmüştür.

Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirmeleri esastır. Bu bildirimler şahsen,

  • İlçe nüfus müdürlüklerine
  • Dış temsilciliklere
  • Adrese dayalı hizmet alınacak kuruma20 iş günü içinde yapılır. (Tedaş, Belediye, Telekom)

Bildirme işlemi posta (kargo ve iadeli taahhütlü mektup) veya elektronik ortamla yapılabilir.

DİĞER ADRESLERİN SİSTEME GİRİLMESİ

Diğer adreslerin bildirilmesi, adres beyan formu doldurularak ilgili yerlere verilerek gerçekleştirilir.

Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres kapsamında olup bunların bildirilmesi kişilerin talebi üzerine yapılır.

Ayrıca kişinin kimlik paylaşım sisteminde diğer adreslerinin bulunmaması kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

CEZAİ HÜKÜMLER

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda; gerçeğe aykırı yerleşim yeri ve diğer adres belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenlerin 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları, Mülki İdare Amirince Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince; yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere 250 TL,gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 500 TL idari para cezası verilmesi öngörülmüştür.

2010 Yılı için Adres beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve taşınma tarihinden itibaren 20 iş günü içinde beyanda bulunmayan kişilere 329 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 660 TL.

Doğum bildirimlerinde: Doğum tarihinden itibaren Yurt içinde 30 gün,Yurt dışında ise 60 gün içinde,

Ölüm bildirimlerinde :Ölüm tarihinden itibaren 10 gün,

Mahkeme kararlarında :Kararının kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün,

Evlenme bildirimlerinde:Evlenme tarihinden itibaren Yurt içinde 10 gün,Yurt dışında ise 30 gün,

Nüfus ve Aile Cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren 60 gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, Yurt içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerince, yurt dışında ise dış temsilcilik ve dış temsilciliklerde görevli memurlarca Kamu görevlileri için 30 TL, şahıslar için 63 TL idari para cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.

EVLAT EDİNME İŞLEMLERİ

Evlat edinme; evlatlık ile evlat edinen arasında, mahkeme kararıyla soybağı kurulmasını sağlayan bir kişisel hal olayıdır.

Evlat Edinmede Şekil ve Usul

•Evlatlık ilişkisi mahkeme kararıyla kurulur. Kararın hüküm ifade etmesi için kesinleşmesi şarttır.
•Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybetmesi halinde, diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlat edinmeye engel teşkil etmez.
•Evlat edinme başvurusundan sonra küçük ergin olursa, koşulları daha önceden yerine getirilmiş olmak kaydıyla küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler uygulanır.

TANIMA İŞLEMLERİ

Tanıma;Babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senette ya da vasiyetnamede çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir.Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası
gerekir.

Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça ve ananın kimliği tespit edilmedikçe tanınamaz.


Başka bir erkek ile soybağı bulunan ve anasının kimliği bilinmeyen çocuklar için tanıma senedi düzenlenmez. Bu şekilde düzenlenmiş olarak gönderilen tanıma senetleri nüfus müdürlüklerince kayda alınarak, tescil işlemi yapılmadan durum Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir ve mahkeme kararına göre işlem tesis edilir.

GAİPLİK İŞLEMLERİ

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine, mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.
Gaipliğine karar verildikten sonra kişinin cesedi bulunursa, aile kütüklerine ölümü işlenir. Kişinin hakkında gaiplik kararı verilmesi ölümün hukuki sonuçlarını doğurur.
Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Gaiplik kararları kesinleşince, mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından on gün içerisinde iki örnek olarak o yer ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir. Bu karara dayanılarak ilgilinin aile kütüğündeki nüfus kaydına işlenir.

  1. Gaip erkeğin eşi evliliğin feshini istememişse, koca hanesinde kalır.
  2. İlgili hakkında gaiplik kararı ile birlikte evliliğinin feshine de karar verilmiş ise, her iki olay da ilgililerin kayıtlarına işlenir.

GAİPLİĞİN FESHİ

Gaipliğine karar verilen bir kimsenin, daha sonra ortaya çıkması halinde, kişinin müracaatı üzerine mahkemece gaiplik kararı kaldırılır ve bu karara dayanılarak ilgilinin aile kütüğündeki nüfus kaydına işlenir.

VASİYETNAME İŞLEMLERİ

Noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenen vasiyetname bildirimi, iptali, mirastan feragata ilişkin belge, ilgililerin yerleşim yeri veya nüfus kayıtlarının bulunduğu ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilir.

Haklarında vasiyetname düzenlenenlerin ölümü halinde, ilçe nüfus müdürlüğünce ilgili noter veya konsolosluğa bilgi verilir.

SOYBAĞI İŞLEMLERİ

Soybağı; çocuğun soyadının, vatandaşlığının ve aile kütüklerinde yazılacağı yerin belirlenmesinde esas alınır.
Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur.
Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkimin hükmü ile kurulur.
Soy bağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur.
Evlilik dışında doğan çocuk ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde soybağı kendiliğinden düzelir.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ İŞLEMLERİ

Nüfus kayıt örneği kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkarılarak aslına uygunluğu onaylanmış ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ İSTEME VE ALMA YETKİSİ

Nüfus kayıt örneğini;
1. Bakanlık,
2. Dış temsilcilikler,
3. Asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı,
4. Adli makamlar,
5. Adli işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları,
6. Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar,
7. Ölüm işlemleri için resmi sağlık kuruluşları,
8. Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile ana, baba, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler. Maddeler halinde sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişilerin, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakanlık veya mülki idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler.
8 inci maddede sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar medeni hal bilgisi dışında bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.

NÜFUS HİZMETLERİNE İLİŞKİN HİZMET STANDARDI SÜRESİ

İŞLEM

SÜRE

Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi

1,5 DK

Nüfus Cüzdanının Düzenlenmesi

3 DK

Doğum Tescili

5 DK

Ölüm Tescili

5 DK

Evlenme

5 DK

Boşanma Tescili

5 DK

Kayıt Düzeltme İşlemi

5 DK

Diğer Olaylar

8 DK

ADRES KAYIT SİSTEMİNE GÖRE (TUİK) TARAFINDAN AÇIKLANAN 2009 YILI NÜFUS DURUMU :

Nüfus Durumu

Erkek Sayısı

Kadın Sayısı

Toplam

Türkiye Genel Nüfusu

36.462.470

36.998,842

72.561,312

Bingöl İli Toplam Nüfusu

130.375

125.370

255.745

Bingöl Şehir Merkezi Nüfusu

47.000

42.224

89.224

Bingöl İl-İlçe Merkezleri Nüfusu

72.449

66.125

138.574

Belde ve Köyler Nüfusu

57.926

59.245

117.171

Bingöl Genelinde Nüfusun %54 ü Şehir merkezinde,%46 sı Köylerde yaşamaktadır.

Şehir Merkezindeki Nüfusun %65 i şehir Merkezinde, %35 i merkez köylerde yaşamaktadır.

Bingöl Merkez ve Bağlı İlçelerinBelediye Nüfusu

İlçe Adı

Erkek Sayısı

Kadın Sayısı

Toplam

Merkez

42.224

47.000

89.224

Sancak Beldesi

1.412

1.409

2.821

Ilıcalar Beldesi

1.743

1.669

3.406

Adaklı

1.712

1.431

3.143

Genç

9.293

9.398

18.691

Servi Beldesi

992

994

1.986

Çaytepe Beldesi

719

709

1.428

Karlıova

3.103

3.099

6.202

Kiğı

1.

1.934

1.286

3.220

Solhan

8.002

7.751

15.753

Arakonak Beldesi

1.292

1.276

2.568

Yayladere

675

314

989

Yedisu

730

622

1.352

Toplam

73.831

76.958

150.783

Bingöl Merkez ve Bağlı İlçelerin Merkez,Belediye ve Köylerin Toplam Nüfus Durumu

İlçe Adı

Erkek Sayısı

Kadın Sayısı

Toplam

Merkez

69.396

65.458

134.854

Adaklı

5.139

4.866

10.005

Genç

17.890

18.079

35.969

Karlıova

15.894

16.158

32.052

Kiğı

2.788

2.157

4.945

Solhan

16.660

16.634

33.294

Yayladere

1.049

661

1.710

Yedisu

1.559

1.357

2.916

Toplam

130.375

125.370

255.745


FOTOĞRAF GALERİSİ